INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
konkursy - oddlužení - insolvence

ODDLUŽENÍ » Základní podmínky

 

- min. 2 a více věřitelů
- peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti
- nemožnost tyto závazky plnit (zejm. dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků / neplní závazky déle než 3 měsíce po splatnosti / není možné dosáhnout uspokojení pohledávky exekucí)
- v posledních 10 letech nebylo přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení (pozn. neplatí pro řízení v minulosti, kde bylo pravomocně přiznáno osvobození do data 31.5.2019)
- v posledních 5 letech nebyl zamítnut návrh na povolení oddlužení z důvodu nepoctivého záměru či nebylo oddlužení z téhož důvodu neschváleno nebo zrušeno
- v posledních 3 měsících nebyl dlužníkem vzat návrh na povolení oddlužení zpět

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.