INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
konkursy - oddlužení - insolvence

ODDLUŽENÍ » Proč k nám?

 

Samostatný výkon činnosti insolvenčního správce od roku 2012

 

Dobrovolná evidence subjektů (advokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správců) poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení

1) Jsme obeznámeni s celým procesem insolvenčního řízení tzn. od A do Z * pozn.
2) Disponujeme dostatečným povědomím o aktuální judikatuře v oblasti insolvencí
3) K dispozici máme odpovídající technické i materiální zázemí
4) Výsledem kanceláře je více než 200 soudem přidělených insolvenčních řízení
5) Jsme ze zákona pojištěni z titulu profesní odpovědnosti
6) Jednotlivým případům se věnujeme výhradně osobně
7) Individuální přístup k řešení nestandardních úkonů

 

Jak vstoupit do oddlužení? Informace naleznete na webu 

Ministerstva spravedlnosti ČR

*  *  *  *  *  *  *

 

* pozn.

§ 390a z.č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán

a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo

b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona;

osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení. Při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

(2) Odstavec 1 se nepoužije,

a) je-li dlužníkem fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, nebo

b) je-li dlužníkem právnická osoba a jedná-li za ni osoba uvedená v § 21 občanského soudního řádu, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.

 Insolvence - oddlužení - osobní bankrot - Uherský Brod, Uherské Hradiště, Zlín   

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.